FANDOM


CharButton Data CharButton Profile CharButton Quest CharButton Voice

Tatsuki Asuka S3
Minh họa Aoki Ume

Tatsuki Asuka S4
Minh họa Aoki Ume

Tatsuki Asuka SD

Thiết kế Aoki Ume
Lồng tiếng Seto Asami
Nguyên tác Magia Record
Ngày ra mắt 22/08/2017
Cách sở hữu Gacha
AttributeIcon Water Tatsuki Asuka
竜城 明日香 ★ ★ ★ ☆
Phân nhóm Balance
Chỉ số cơ bản Mặc định Tối đa ở ★4
HP 4,557 19,704
ATK 1,462 6,368
DEF 1,520 6,963
Disc DiskIcon Accele DiskIcon BlastV DiskIcon BlastV DiskIcon BlastV DiskIcon Charge
Connect Trợ Thái Đao xin sẵn sàng!
●Trạng thái Khiêu khích
●Trạng thái giảm sát thương nhận vào
Magia Shining Dragon Fang
●Sát thương một mục tiêu
●Trạng thái Khiêu khích
●Tự động hồi phục HP


◆Chỉ số tối đa - Nguyên liệu Thức Tỉnh
  • Phân nhóm: Balance - Cân bằng
HP ATK DEF
Lv.60
★★★
15,165 4,900 5,350
HP +5% Item AquaOrb A x9 ATK +5% Item AquaOrb C x4 DEF +5% Item AquaOrb B x7
Accele +3% Item MachibitoumaSharin x3 Blast +7% Item RainbowOrb x2 Charge +3% Item TachimimiHousoushi x8
Item CashChip x300,000
Lv.80
★★★★
19,704 6,368 6,963
HP +6% Item AquaOrb B x12 ATK +6% Item RainbowOrb x3 DEF +6% Item AquaOrb C x6
Accele +4% Item EmaMizuhiki x8 Blast +8% Item TachimimiWata x6 Charge +4% Item OkujoKagi x12


◆Kỹ năng - Nguyên liệu Cường hóa Magia

Connect

Icon skill 1128 Trợ Thái Đao xin sẵn sàng!
助太刀つかまつる!
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★3 ★4
● Trạng thái Khiêu khích 100% 100%
● Trạng thái giảm sát thương nhận vào V
(50%)
VII
(60%)
2.5%


Magia

Icon skill 1012 Shining Dragon Fang
竜真閃光爪牙
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★3 ★4
● Sát thương một mục tiêu
Tác động: Đơn mục tiêu
III
(640%)
V
(680%)
10%
● Trạng thái Khiêu khích
Tác động: Bản thân / 1-lượt
100% 100%
● Tự động hồi phục HP
Tác động: Bản thân
4% / 1-lượt 6% / 3-lượt 1%


Cường hóa Magia
Nguyên liệu yêu cầu
Lv.1 Item AquaBook A x4 Item EnbiHane x4 Item AquaBook B x2 Item EmaMizuhiki x2
Item CashChip x10,000
Lv.2 Item AquaBook A x6 Item TachimimiHousoushi x6 Item AquaBook B x4 Item EmaMizuhiki x4 Item AquaBook C x2 Item MachibitoumaSharin x2
Item CashChip x100,000
Lv.3 Item AquaBook A x8 Item OkujoKagi x8 Item AquaBook B x6 Item EmaMizuhiki x6 Item AquaBook C x4 Item MachibitoumaSharin x4
Item CashChip x200,000
Lv.4 Item AquaBook A x10 Item KagamiShoutaijou x10 Item AquaBook B x8 Item MachibitoumaSharin x4 Item AquaBook C x6 Item OkujoBalloon x6
Item CashChip x1,000,000