FANDOM


CharButton Data CharButton Profile CharButton Quest CharButton Voice

Mikuni Oriko S3
Minh họa Mura Kuroe

Mikuni Oriko S4
Minh họa Mura Kuroe

Mikuni Oriko SD

Thiết kế Mura Kuroe
Lồng tiếng Hayami Saori
Nguyên tác Oriko Magica
Ngày ra mắt 22/08/2017
Cách sở hữu Gacha
AttributeIcon Light Mikuni Oriko
美国 織莉子 ★ ★ ★ ☆
Phân nhóm Magia
Chỉ số cơ bản Mặc định Tối đa ở ★4
HP 3,691 16,315
ATK 1,557 6,883
DEF 1,190 5,259
Disc DiskIcon Accele DiskIcon Accele DiskIcon BlastH DiskIcon Charge DiskIcon Charge
Connect Rất cần tôi giúp sức à?
●Tăng sức tấn công
●Tăng MP khi dùng Accele
Magia Oracle Ray
●Sát thương toàn bộ địch
●Hồi phục MP bản thân [★4]


◆Chỉ số tối đa - Nguyên liệu Thức Tỉnh
  • Phân nhóm: Magia - Kỹ năng
HP ATK DEF
Lv.60
★★★
12,549 5,293 4,046
HP +5% Item LightOrb B x7 ATK +6% Item LightOrb C x4 DEF +4% Item LightOrb A x9
Accele +5% Item OkujoBalloon x3 Blast +3% Item EnbiHane x8 Charge +5% Item RainbowOrb x2
Item CashChip x300,000
Lv.80
★★★★
16,315 6,883 5,259
HP +6% Item LightOrb C x6 ATK +7% Item RainbowOrb x3 DEF +5% Item LightOrb B x12
Accele +6% Item NankinjouKusari x8 Blast +4% Item TachimimiHousoushi x12 Charge +6% Item TachimimiWata x6


◆Kỹ năng - Nguyên liệu Cường hóa Magia

Connect

Icon skill 1085 Rất cần tôi giúp sức à?
私の力が必要ですか?
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★3 ★4
● Tăng sức tấn công V
(30%)
VII
(35%)
2.5%
● Tăng MP khi dùng Accele V
(30%)
VII
(40%)
2.5%


Magia

Icon skill 1014 Oracle Ray
オラクルレイ
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★3 ★4
● Sát thương toàn bộ địch
Tác động: Tất cả địch
IV
(330%)
VI
(350%)
10%
● Hồi phục MP bản thân [★4]
Tác động: Bản thân
- 27.5 MP 1


Cường hóa Magia
Nguyên liệu yêu cầu
Lv.1 Item CashChip
x10,000
Item LightBook A x4 Item OkujoKagi x4 Item LightBook B x2 Item NankinjouKusari x2
Lv.2 Item CashChip
x100,000
Item LightBook A x6 Item HitsujiFue x6 Item LightBook B x4 Item EmaMizuhiki x4 Item LightBook C x2 Item TachimimiWata x2
Lv.3 Item CashChip
x300,000
Item LightBook A x8 Item TachimimiHousoushi x8 Item LightBook B x6 Item NankinjouKusari x6 Item LightBook C x4 Item TachimimiWata x4
Lv.4 Item CashChip
x1,000,000
Item LightBook A x10 Item EnbiHane x10 Item LightBook B x8 Item KaidanMonument x4 Item LightBook C x6 Item OkujoBalloon x6