FANDOM


Banner 0000 m

Danh sách các sự kiện ("イベント", hay "event"), cùng chiến dịch ("キャンペーン", hay "campaign")
đã và đang diễn ra trong「Magia Record

※Xem thêm: Pick-Up Gacha
※Xem thêm: Lịch sự kiện (link ngoài)