FANDOM


Banner 0000 m

Danh sách các sự kiện ("イベント", hay "event") diễn ra trong Magia Record.
Song song với các sự kiện, còn có những Pick-Up Gacha đi kèm.

※Xem thêm: Lịch sự kiện