FANDOM


☆☆☆ Main Story - Chính Truyện ☆☆☆
Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8

Chương 3
Cận vệ của Lời-Đồn-Đại

Truyện 1: Quán nước của hiệu Con Cú Edit

フクロウ印の給水屋
Quán nước của hiệu Con Cú
Phân loại Chính truyện Số BATTLE 5
Độ khó Lv.30 Yêu cầu AP 8
Điểm kinh nghiệm người chơi  ?? (? exp/AP) Cash Chip  ?
Điểm kinh nghiệm nhân vật  ? Điểm kinh nghiệm Episode  ?
Thưởng hoàn thành Magia Stone x5
thông tin chi tiết

BATTLE 1
【Main 4-1-1】
Số WAVE
Thuộc tính AttributeIcon Fire AttributeIcon Light
Đối phương
Vật phẩm
có thể lấy được

Yêu cầu ※Không mất nhân vật nào
※Hoàn thành trong 15 lượt
※Kích hoạt Connect 1 lần
Thưởng
Magia Stone x3

BATTLE 2
【Main 4-1-2】
Số WAVE
Thuộc tính AttributeIcon Fire AttributeIcon Light
Đối phương
Vật phẩm
có thể lấy được

Yêu cầu ※Không mất nhân vật nào
※Hoàn thành trong 15 lượt
※Kích hoạt Connect 1 lần
Thưởng
Magia Stone x3

BATTLE 3
【Main 4-1-3】
Số WAVE
Thuộc tính AttributeIcon Fire AttributeIcon Light
Đối phương
Vật phẩm
có thể lấy được

Yêu cầu ※Không mất nhân vật nào
※Hoàn thành trong 15 lượt
※Kích hoạt Connect 1 lần
Thưởng
Magia Stone x3

Truyện 2: Phelicia đánh mướn và tờ giấy bí ẩn Edit

傭兵フェリシアと謎の神
Phelicia đánh mướn và tờ giấy bí ẩn
Phân loại Chính truyện Số BATTLE 5
Độ khó Lv.30 Yêu cầu AP 8
Điểm kinh nghiệm người chơi  ?? (? exp/AP) Cash Chip  ?
Điểm kinh nghiệm nhân vật  ? Điểm kinh nghiệm Episode  ?
Thưởng hoàn thành Magia Stone x5
thông tin chi tiết

BATTLE 1
【Main 4-2-1】
Số WAVE
Thuộc tính AttributeIcon Fire AttributeIcon Shadow
Đối phương
Vật phẩm
có thể lấy được

Yêu cầu ※Không mất nhân vật nào
※Hoàn thành trong 15 lượt
※Kích hoạt Connect 1 lần
Thưởng
Magia Stone x3

BATTLE 2
【Main 4-2-2】
Số WAVE
Thuộc tính AttributeIcon Fire AttributeIcon Shadow
Đối phương
Vật phẩm
có thể lấy được

Yêu cầu ※Không mất nhân vật nào
※Hoàn thành trong 15 lượt
※Kích hoạt Connect 1 lần
Thưởng
Magia Stone x3

BATTLE 3
【Main 4-2-3】
Yêu cầu đặc biệt <không có>
Số WAVE
Thuộc tính AttributeIcon Fire AttributeIcon Shadow
Đối phương
Vật phẩm
có thể lấy được

Yêu cầu ※Không mất nhân vật nào
※Hoàn thành trong 15 lượt
※Kích hoạt Connect 1 lần
Thưởng
Magia Stone x3

Truyện 3: Những thiếu nữ có đôi cánh lông đen Edit

黒い羽根の少女たち
Những thiếu nữ có đôi cánh lông đen
Phân loại Chính truyện Số BATTLE 5
Độ khó Lv.32 Yêu cầu AP 8
Điểm kinh nghiệm người chơi  ?? (? exp/AP) Cash Chip  ?
Điểm kinh nghiệm nhân vật  ? Điểm kinh nghiệm Episode  ?
Thưởng hoàn thành Magia Stone x5
thông tin chi tiết

BATTLE 1
【Main 4-3-1】
Số WAVE
Thuộc tính AttributeIcon Fire AttributeIcon Light
Đối phương
Vật phẩm
có thể lấy được

Yêu cầu ※Không mất nhân vật nào
※Hoàn thành trong 15 lượt
※Kích hoạt Connect 1 lần
Thưởng
Magia Stone x3

BATTLE 2
【Main 4-3-2】
Số WAVE
Thuộc tính AttributeIcon Fire AttributeIcon Light
Đối phương
Vật phẩm
có thể lấy được

Yêu cầu ※Không mất nhân vật nào
※Hoàn thành trong 15 lượt
※Kích hoạt Connect 1 lần
Thưởng
Magia Stone x3

BATTLE 3
【Main 4-3-3】
Số WAVE
Thuộc tính AttributeIcon Fire AttributeIcon Light
Đối phương
Vật phẩm
có thể lấy được

Yêu cầu ※Không mất nhân vật nào
※Hoàn thành trong 15 lượt
※Kích hoạt Connect 1 lần
Thưởng
Magia Stone x3

BATTLE 4
【Main 4-3-4】
Số WAVE
Thuộc tính AttributeIcon Fire AttributeIcon Light
Đối phương
Vật phẩm
có thể lấy được

Yêu cầu ※Không mất nhân vật nào
※Hoàn thành trong 15 lượt
※Kích hoạt Connect 1 lần
Thưởng
Magia Stone x3

BATTLE 5
【Main 4-3-5】
Số WAVE
Thuộc tính AttributeIcon Fire AttributeIcon Light
Đối phương
Vật phẩm
có thể lấy được

Yêu cầu ※Không mất nhân vật nào
※Hoàn thành trong 15 lượt
※Kích hoạt Connect 1 lần
Thưởng
Magia Stone x3

Truyện 4: Đôi cánh của Magius Edit

マギウスの翼
Đôi cánh của Magius
Phân loại Chính truyện Số BATTLE 5
Độ khó Lv.34 Yêu cầu AP 8
Điểm kinh nghiệm người chơi  ?? (? exp/AP) Cash Chip  ?
Điểm kinh nghiệm nhân vật  ? Điểm kinh nghiệm Episode  ?
Thưởng hoàn thành Magia Stone x5
thông tin chi tiết

Truyện 5: Mục đích cao cả Edit

崇高な目的
Mục đích cao cả
Phân loại Chính truyện Số BATTLE 6
Độ khó Lv.36 Yêu cầu AP 8
Điểm kinh nghiệm người chơi  ?? (? exp/ AP) Cash Chip  ?
Điểm kinh nghiệm nhân vật  ? Điểm kinh nghiệm Episode  ?
Thưởng hoàn thành Magia Stone x5
thông tin chi tiết

Truyện 6: Bất hạnh tuồn ra từ chén đắng đó Edit

不幸が溢れるその角杯
Bất hạnh tuồn ra từ chén đắng đó
Phân loại Chính truyện Số BATTLE 7
Độ khó Lv.38 Yêu cầu AP 9
Điểm kinh nghiệm người chơi  ?? (? exp/AP) Cash Chip  ?
Điểm kinh nghiệm nhân vật  ? Điểm kinh nghiệm Episode  ?
Thưởng hoàn thành Magia Stone x5
thông tin chi tiết

Truyện 7: Đến với những ngày mới của Iroha... Edit

いろはの新しい日々へ…
Đến với những ngày mới của Iroha...
Phân loại Chính truyện Số BATTLE 3
Độ khó Lv.40 Yêu cầu AP 9
Điểm kinh nghiệm người chơi  ?? (? exp/ AP) Cash Chip  ?
Điểm kinh nghiệm nhân vật  ? Điểm kinh nghiệm Episode  ?
Thưởng hoàn thành Desityny Gem x5 của Tamaki Iroha
thông tin chi tiết

BATTLE 1
【Main 4-7-1】
Số WAVE 3 Thuộc tính AttributeIcon Light
Đối phương
Vật phẩm
có thể lấy được
Yêu cầu ※Không mất nhân vật nào
※Hoàn thành trong 15 lượt
※Kích hoạt Connect 1 lần
Thưởng
Item MagiaStone x3

BATTLE 2
【Main 4-7-2】
Số WAVE
Thuộc tính AttributeIcon Light
Đối phương
Vật phẩm
có thể lấy được
Yêu cầu ※Không mất nhân vật nào
※Hoàn thành trong 15 lượt
※Kích hoạt Connect 1 lần
Thưởng
Item MagiaStone x3

BATTLE 3
【Main 4-7-3】
Số WAVE
Thuộc tính AttributeIcon Light
Đối phương
Vật phẩm
có thể lấy được
Yêu cầu ※Không mất nhân vật nào
※Hoàn thành trong 15 lượt
※Kích hoạt Connect 1 lần
Thưởng
Item MagiaStone x3☆☆☆ Main Story - Chính Truyện ☆☆☆
Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8