FANDOM


CharButton Data CharButton Profile CharButton Quest CharButton Voice

Akino Kaede S3
Minh họa Aoki Ume

Akino Kaede S4
Minh họa

Akino Kaede SD

Thiết kế Aoki Ume
Lồng tiếng Ohashi Ayaka
Nguyên tác Magia Record
Ngày ra mắt 22/08/2017
Cách sở hữu Gacha
AttributeIcon Plant Akino Kaede
秋野 かえで ★ ★ ★ ☆
Phân nhóm Magia
Chỉ số cơ bản Mặc định Tối đa ở ★4
HP 3,714 16,653
ATK 1,565 6,965
DEF 1,175 5,157
Disc DiskIcon Accele DiskIcon Accele DiskIcon BlastH DiskIcon BlastV DiskIcon Charge
Connect M- Mình cũng sẽ cố gắng!
●Tăng sát thương gây ra
●Tăng lượng MP thu thập
Magia Judgement Earth
●Sát thương cường hóa thuộc tính toàn bộ địch
●Có tỉ lệ Gây Sương mù [★4]


◆Chỉ số tối đa - Nguyên liệu Thức Tỉnh
  • Phân nhóm: Magia - Kỹ năng
HP ATK DEF
Lv.60
★★★
12,805 5,358 3,966
HP +5% Item ForestOrb B x7 ATK +6% Item ForestOrb C x4 DEF +4% Item ForestOrb A x9
Accele +5% Item RainbowOrb x2 Blast +5% Item OkujoBalloon x3 Charge +3% Item EnbiHane x8
Item CashChip x300,000
Lv.80
★★★★
16,653 6,965 5,157
HP +6% Item ForestOrb C x6 ATK +7% Item RainbowOrb x3 DEF +5% Item ForestOrb B x12
Accele +6% Item TachimimiWata x6 Blast +6% Item NankinjouKusari x8 Charge +4% Item TachimimiHousoushi x12


◆Kỹ năng - Nguyên liệu Cường hóa Magia

Connect

Icon skill 1087 M- Mình cũng sẽ cố gắng!
わ、私も頑張ります!
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★3 ★4
● Tăng sát thương gây ra V
(30%)
VII
(35%)
2.5%
● Tăng lượng MP thu thập V
(20%)
VII
(25%)
2.5%


Magia

Icon skill 1014 Judgement Earth
ジャッジメントアース
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★3 ★4
● Sát thương cường hóa thuộc tính toàn bộ địch
Tác động: Tất cả địch
IV
(305%)
VI
(325%)
10%
● Có tỉ lệ Gây Sương mù [★4]
Tác động: Tất cả địch / 3-lượt
- 40% 0


Cường hóa Magia
Nguyên liệu yêu cầu
Lv.1 Item CashChip
x10,000
Item ForestBook A x4 Item HitsujiFue x4 Item ForestBook B x2 Item NankinjouKusari x2
Lv.2 Item CashChip
x100,000
Item ForestBook A x6 Item EnbiHane x6 Item ForestBook B x4 Item NankinjouKusari x4 Item ForestBook C x2 Item KaidanMonument x2
Lv.3 Item CashChip
x300,000
Item ForestBook A x8 Item TachimimiHousoushi x8 Item ForestBook B x6 Item NankinjouKusari x6 Item ForestBook C x4 Item HitsujiTsuno x4
Lv.4 Item CashChip
x1,000,000
Item ForestBook A x10 Item KagamiShoutaijou x10 Item ForestBook B x8 Item KaidanMonument x4 Item ForestBook C x6 Item TachimimiWata x6